Obchodné podmienky 

Obchodné podmienky

Tlač - + Poslať priateľovi

PODMIENKY A PRÁVNE OBMEDZENIA používania internetových stránok spoločnosti LESAFFRE Slovensko, a.s.

Vážený návštevník, vstupom na internetovú lokalitu spoločnosti Lesaffre Slovensko a.s. (ďalej len „Lesaffre“) sa má za to, že ste sa oboznámili s nižšie uvedenými podmienkami a právnymi obmedzeniami používania (ďalej len „pravidlá“), súhlasite s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľom týchto internetových stránok je Lesaffre.

 

AK NESÚHLASÍTE S NIŽŠIE UVEDENÝMI PODMIENKAMI A PRAVIDLAMI POUŽÍVANIA, OPUSTITE, PROSÍM, TÚTO INTERNETOVÚ STRÁNKU.

 

Právne ustanovenia

Obsah internetových stránok www.lesaffre.sk bol vytvorený výhradne za účelom podávania informácií o Lesaffre, ňou poskytovaných službách a produktoch.  
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa internetových stránok nemožno žiadnym spôsobom využívať údaje z týchto stránok na komerčné účely.  
 
Všeobecné pravidlá používania internetových stránok Lesaffre

Kontrolu a správu stránok vykonáva administratívne sídlo Lesaffre v Košiciach. Lesaffre nezaručuje ich prispôsobenie legislatívnemu rámcu ostatných krajín. Internetové stránky na portáli www.lesaffre.sk sú vytvárané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 
Lesaffre si vyhradzuje právo meniť alebo upravovať kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia obsah stránok a podmienky ich používania. Lesaffre nenesie zodpovednosť za prípadné následky vyvolané úpravou jej internetových stránok alebo podmienok ich používania.  
Ak sa preukáže, že niektoré pravidlá používania alebo ich časti sú v rozpore s platnými právnymi predpismi SR, ostatné pravidlá a podmienky používania alebo ich časti ostanú v platnosti.  
Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Lesaffre nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

 
Duševné vlastníctvo

Lesaffre je výlučným nositeľom majetkových práva k portálu www.lesaffre.sk a k jeho obsahovým častiam v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon). Lesaffre je v súlade s ustanovením § 18 Autorského zákona oprávnená uplatňovať svoje majetkové práva k týmto internetovým stránkam a domáhať sa ochrany svojich práv nárokmi vyplývajúcimi z ustanovenia § 56 Autorského zákona.

 
Autorské práva

Texty, obrázky, nákresy, layout, a všetky grafické úpravy týchto stránok sú predmetom autorského práva a ako také sú chránené autorským zákonom. 
Akýkoľvek spôsob použitia diela chráneného autorským zákonom podlieha v zmysle § 18 ods. 2 Autorského zákona predchádzajúcemu súhlasu Lesaffre. V súlade s § 24 Autorského zákona je zakázané vyhotovovať rozmnoženiny diela na účely, ktoré sú priamo alebo nepriamo obchodné.  
Užívateľ stránok Lesaffre je oprávnený sťahovať informácie z internetových stránok do dočasných zložiek výlučne pre svoju osobnú potrebu. Podmienkou sťahovania je zákaz vymazať, odstrániť, zmeniť alebo upraviť internetové stránky alebo ich obsahové časti alebo zmeniť a odstrániť akýkoľvek znak alebo logo, ktorý je súčasťou obchodného mena Lesaffre, jeho produktov alebo služieb.

Logo

Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom zmeniť, odstrániť alebo využiť logá a označenia zverejnené na portáli www.lesaffre.sk. Označenia a logá sa viažu na určité výrobky alebo služby Lesaffre alebo sa viažu priamo k obchodnému menu Lesaffre. Ich neoprávneným použitím môže byť znížená rozlišovacia schopnosť výrobkov Lesaffre alebo poškodené obchodné meno a dobrá povesť Lesaffre. Lesaffre je oprávnená domáhať sa ochrany svojich ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov pred príslušnými orgánmi verejnej správy. 
 
Databáza

Databázy zostavené Lesaffre uverejnené na týchto internetových stránkach sú chránené autorským zákonom. 
Akékoľvek trvalé alebo dočasné prenesenie celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na iný nosič akýmkoľvek prostriedkom a spôsobom a akýkoľvek spôsob použitia databázy alebo jej podstatnej časti na verejnosti rozširovaním jej rozmnoženín, nájmom, prepojením (on-line) alebo iným spôsobom podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Lesaffre.  
Lesaffre sa môže domáhať ochrany svojich práv k databáze obdobnými právnymi prostriedkami ako pri porušení autorských práv.

Námietky

Okrem hore uvedených výnimiek nesmie byť nič z internetových stránok Lesaffre interpretované ako udelenie licencie alebo iného práva vyplývajúceho z duševného vlastníctva. Ak máte za to, že uverejnením určitých informácií, textov, obrázkov alebo označení na týchto internetových stránkach došlo k zásahu do Vášho autorského práva alebo do Vašich priemyselných práv a s nimi súvisiacich práv, upovedomte Lesaffre na doleuvedenej kontaktnej adrese.

Kontaktná adresa:  
Lesaffre Slovensko, a.s.  
Južná trieda 74 
040 01 Košice 
Slovenská republika 
e-mail: szaboova@lesaffre.sk

 

Komunikácia s Lesaffre

Lesaffre uvíta akékoľvek odkazy užívateľov internetového portálu www.lesaffre.sk zaslané prostredníctvom internetových stránok Lesaffre. Užívateľ internetových stránok berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky správy, oznámenia a materiály, ktoré budú odoslané na portál www.lesaffre.sk prostredníctvom elektronickej pošty alebo iným spôsobom, rovnako ako osobné oznámenia, otázky alebo odpovede, komentáre, pripomienky, podnety a podobne, sa nepovažujú za dôverné. Všetko, čo je zaslané alebo zverejnené na portáli Lesaffre, je Lesaffre oprávnená použiť alebo poskytnúť prostredníctvom licencie tretím osobám na akýkoľvek účel, vrátane propagácie a predaja výrobkov alebo služieb, kopírovania, zverejňovania v médiách, prezentovania na internetových stránkach a pod. ). Lesaffre si vyhradzuje právo použiť myšlienky, pojmy, poznatky a skúsenosti obsiahnuté v odkazoch, ktoré boli adresované na internetové stránky www.lesaffre.sk.

 
Odmietnutie zodpovednosti

Lesaffre neručí za správnosť a úplnosť informácií na internetových stránkach www.lesaffre.sk. Lesaffre nie je zodpovedná za škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti užívaním internetových stránok Lesaffre. Lesaffre ani iná strana podieľajúca sa na tvorbe, realizácii alebo zverejnení týchto stránok nebude poskytovať žiadne odškodnenie v súvislosti so vstupom na internetové stránky Lesaffre alebo ich používaním. Lesaffre nezaručuje možnosť pripojenia a bezchybné fungovanie jej internetových stránok. Zároveň neručí za škody vzniknuté vírusmi alebo nebezpečnými prvkami. Lesaffre si vyhradzuje právo kedykoľvek, aj bez predchádzajúceho upozornenia, vykonávať na svojich internetových stránkach zmeny.

Prepojené stránky

Lesaffre nezodpovedá za prepojenia vytvorené priamo alebo nepriamo na jeho internetových stránkach ako aj za obsah cudzích internetových stránok. Hypertextové spojenia z internetových stránok Lesaffre sa môžu realizovať len na základe vopred udeleného písomného súhlasu Lesaffre, ktorý môže byť kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu odvolaný. Akékoľvek väzby a prepojenia s inými internetovými stránkami umiestnenými mimo portál Lesaffre neznamenajú súhlas Lesaffre s obsahom týchto stránok alebo s obsahom iného portálu prepojeného s portálom www.lesaffre.sk. Prechod na iné stránky alebo portály je na zodpovednosť užívateľa internetových stránok Lesaffre. 
 
Lesaffre zaručuje právo na opravu, zmenu alebo výmaz údajov o osobách uverejnených na svojich internetových stránkach. Žiadosť o zmeny, opravy alebo vymazanie týchto údajov je potrebné zaslať na adresu:

Lesaffre Slovensko, a. s. 
Južná trieda 74 
040 01 Košice 
e-mail: szaboova@lesaffre.sk

 

Kompetencie 
Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s používaním týchto internetových stránok sa budú riadiť slovenským právom a prejednávať pred miestne a vecne príslušným súdom Slovenskej republiky.

 
Lesaffre Slovensko, a.s. – Všetky práva vyhradené.

 
Tento portál vytvorila a jeho prevádzku zabezpečuje agentúra Sixnet s.r.o..  
Moyzesova 46 
040 01 Košice 
Slovenská republika 
e-mail: sixnet@sixnet.sk 
Tel.: +421 55 728 75 33

 
Majiteľ a poskytovateľ serveru: 
Lesaffre Slovensko, a.s.

 
Sídlo spoločnosti : 
Skladová 1 
917 01 Trnava 
Slovenská republika 
e-mail: szaboova@lesaffre.sk