O firme 

Osobný dotazník

Tlač - + Poslať priateľovi

 

Osobný dotazník uchádzača o zamestnanie v spoločnosti Lesaffre Slovensko
Poznámka: Povinné údaje sú označené*

 

Osobné údaje:
Priezvisko* : Dátum narodenia* :
Meno* : Št. príslušnosť:
Titul:
 
 
Kontaktné údaje: 
(Prosím, uvedomte si, že bez uvedenia aspoň jedného  z uvedených kontaktných údajov nebude možné v našom vzájomnom dialógu pokračovať!)
 
 
E-mail* : Mobilný telefón:
Telefón - domov: Fax:
Telefón - práca:
Kontaktná adresa:
(pre písomný styk)
 
Mám záujem pracovať vo vašej spoločnosti:
 v oblasti:   Obchodný zástupca / Technológ
      Administratíva
  vo funkcii   
 
Dosiahnuté vzdelanie a prax:
(vrátane špecializovaného štúdia. Základnú školu nezadávajte!)
 
Názov školy Od - Do Špecializácia
 
Zamestnávateľ Od - Do Zaradenie Náplň práce
 
Jazykové znalosti:
Angličtina Iný jazyk:
žiadna žiadna
základná (základná komunikácia) základná
priemerná (jednoduchá komunikácia v odbore) priemerná
pokročilá (schopnosť argumentácie v odbore) pokročilá
vynikajúca (dokonalé ovládnutie jazyka) vynikajúca
 
Doplňujúce údaje:
Znalosti :
Iné znalosti a zručnosti:
Dátum možného nástupu.

Rôzne
(tu môžete uviesť doplňujúce informácie o svojej osobe, ktoré považujete za dôležité pre prijímací pohovor)

 

Vyplnením tohto dotazníka potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/la o mojej osobe, sú pravdivé. Zároveň týmto ako dotknutá osoba vyjadrujem výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v tomto dotazníku obchodnou spoločnosťou LESAFFRE Slovensko a.s., Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 724 701 (ďalej len „LESAFFRE“), na účely posúdenia splnenia podmienok na prijatie mojej osoby do zamestnania. Tento súhlas udeľujem na dobu potrebnú pre LESAFFRE na posúdenie splnenia podmienok mojou osobou na prijatie do zamestnania. Právo posudzovať splnenie podmienok na prijatie osoby uvedenej v dotazníku do zamestnania je vyhradené pre LESAFFRE.

 

Súhlas udelený dotknutou osobou možno odvolať iba v prípade preukázateľného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený LESAFFRE. Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomá všetkých svojich práv a povinností, ktoré má ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 
Áno, prajem si odoslať vyplnený formulár